Stoney Creek Iris

1931

President Pilkington

President Pilkington
Hybridizer Ferdinand Cayeux
Parentage Iceberg X
Evolution
Bloomtime M
Type TB
Height 40"
Price $5.00
 

President Pilkington